Clinics-คลินิกเวชกรรม

          สถาบันผู้สูงอายุแมคเคน ดำเนินการคลินิกเวชกรรม 2 แห่ง ได้แก่ เชียงใหม่คริสเตียนคลินิก และบ้านท่าคลินิกเวชกรรม โดยเราให้การรักษาโรคทั่วไป และเชียวชาญโรคผิวหนัง ท่านสามารถมารับบริการ หรือติดต่อเพื่อขอข้อมูลและคำปรึกษา ตามรายละเอียดของคลินิกแต่ละแห่ง