Royal Visits – การเสด็จเยี่ยม

พระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าอยู่หัวไทยที่มีต่อสถาบันผู้สูงอายุแมคเคน

รัชกาลที่ 7 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

           ทรงเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมโรงพยาบาลโรคเรื้อนแมคเคน  ในวันที่ 28 มกราคม ค.ศ. 1927 และพระราชทานทรัพย์เพื่อสร้างถนนลาดยางจากบ้านหนองหอย ถึงโรงพยาบาลแมคเคน ส่งผลให้การคมนาคนสัญจรสะดวก และผู้ป่วยโรคเรื้อนสามารถเดินทางมารับการรักษาได้รวดเร็ว
          นอกจากนี้ สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชีนี ในรัชกาลที่ 7 ทรงเสด็จมาโรงพยาบาลโรคเรื้อนแมคเคนเพื่อเปิดอาคารเบธานีและเบธไซดา

รัชกาลที่ 9 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

          และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ บรมราชินีนาถ ทรงเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมสถาบันแมคเคนเพื่อการฟื้นฟูสภาพในวัน ที่ 5 มีนาคม ค.ศ. 1978 ทรงมีพระราชปฏิสันฐานอย่างไกล้ชิดกับผู้ที่มาเฝ้ารับเสด็จรวมถึงผู้ป่วยโรคเรื้อนและผู้ป่วยจากสาเหตุต่างๆ อีกทั้งยังทรงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์และทรัพย์ที่มีผู้นำมาถวายแด่พระองค์ ให้แก่สถาบันแมคเคนเพื่อการฟื้นฟูสภาพ ทั้งนี้ ทรงมีพระราชวิสัยทัศน์ที่ยาวไกล ทรงรับสั่งให้ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อนเมื่อเขาแก่ชรา

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ เมื่อทรงเสด็จแปรพระราชฐานที่พระราชตำหนักภูพิงค์ ดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่เพื่อมี ค.ศ. 1985 (พ.ศ. 2523) ทรงพระราชทาน ส.ค.ส. มายังสถาบันแมคเคนฯ เมื่อวันที่ 19 มกราคม ค.ศ. 1985 นำความปลาบปลื้มมายังคณะผู้บริหาร บุคลากร และผู้ป่วย ผุ้พักอาศัยเป็นล้นพ้น

รัชกาลที่ 10 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

          เมื่อครั้งยังทรงดำรงพระอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธราช ทรงเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมสถาบันแมคเคนเพื่อการฟื้นฟูสภาพ และเปิดอาคาร ฟื้นฟูสภาพ ในปี ค.ศ. 1982

สมเด็จพระเจ้าบรมวงค์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ

          พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงแต่งตั้งให้สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ เป็นผู้สำเร็จราชการในพระองค์และดูแลพระราชกรณียกิจในภาคเหนือ

          สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงเข้าใจถึงพันธกิจที่นายแพทย์ เจมส์ ดับบลิว แมคเคน ดำเนินการ โดยเฉพาะการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเรื้อน จึงทรงสนับสนุนในเชิงนโยบายและการรับรองพันธกิจของโณงพยาบาลโรคเรื้อนแมคเคน ซึ่งได้รับความร่วมมือการสนัลสนุนอย่างดีจากประชาในชาวไทย

เจ้าเมืองเชียงใหม่

เจ้าเมืองผู้ครองนครเชียงใหม่ ผู้สนับสนุนพันธกิจการแพทย์

1. พระเจ้ากาวิโรรสสุริยวงศ์ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่องค์ที่ 6 ที่ทรงอนุญาตให้มิชชันนารีไปเผยแพร่ศาสนา จัดการศึกษา และให้บริการทางการแพทย์แบบตะวันตกที่เชียงใหม่ 

2. เจ้าอินทวโรรสสุริยวงษ์ เจ้าหลวงเชียงใหม่องค์ที่ 8 ผู้ทรงยกที่ดินของพระองค์ที่เกาะกลางให้หมอแมคเคนเพื่องานดูแลคนโรคเรื้อน

พระเจ้ากาวิโลรสสุริยวงศ์

เจ้าอินทวโรรสสุริยวงศ์

Her Majesty Queen Elisabeth II

          สมเด็จพระราชินีนาถอลิธซาเบธที่ 2 และเจ้าชายฟิลิปส์ พระราชสวามี เสด็จเยี่ยมสถาบันผู้สูงอายุแมคเคน เมื่อ ปี ค.ศ.1972 (ชื่อเดิม สถาบันสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเรื้อนแมคเคน) ทรงเสด็จเยี่ยมชมพันธกิจต่างๆ โดยเฉพาะในส่วนของโรงพยาบาล และให้กำลังแก่ผู้ป่วยที่มารับการรักษา