Gallery-คลังภาพ

มิชชั่นนารีที่เข้ามาบุกเบิกพันธกิจในแผ่นดินล้านนา และบรรยากาศ สถาพชีวิตของชสวล้านนาในดอีต