232017ส.ค.
คณะพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อบรมหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ

คณะพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อบรมหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ

คณะพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ โดยทำการผึกปฎิบัติผู้เข้าอบรม ณ สถาบันแมคเคนเพื่อการฟื้นฟูสภาพ ระหว่างวันที่ 3 กรกฎาคม – 29 กันยายน 2017