232014ก.ย.
คณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เข้าศึกษาดูงานระบบการดูแลผู้สูงอายุ

คณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เข้าศึกษาดูงานระบบการดูแลผู้สูงอายุ


คณาจารย์ด้านการพยาบาลผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช นำโดย ผศ.ดร.เพ็ญศิริ  สันตโยภาส เข้าศึกษาดูงานระบบการดูแลผู้สูงอายุ ณ สถาบันแมคเคนเพื่อฟื้นฟูสภาพ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2014