สถาบันแมคเคนเพื่อการฟื้นฟูสภาพ เป็นหน่วยงานในสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย
( หน่วยงานอื่นๆ ที่เป็นที่รู้จักดีในจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ โรงพยาบาลแมคคอร์มิค โรงเรียนปรินส์รอแยลล์วิทยาลัย โรงเรียนดาราวิทยาลัย เป็นต้น )


ในอดีตเป็นสถานพยาบาลแห่งแรกในประเทศไทยที่ให้การรักษาและดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อนตามแบบแผนการแพทย์ตะวันตก เริ่มพันธกิจตั้งแต่ปี ค.ศ. 1908 ดำเนินงานโดย นายแพทย์ เจมส์ แมคเคน โดยได้รับการสนับสนุนด้านทุนทรัพย์จากเจ้าหลวง ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน และคริสตจักรในต่างประเทศ บนพื้นที่กว่า 300 ไร่ ที่เรียกว่า “บ้านเกาะกลาง” เริ่มต้นผู้ป่วยเพียง 6 คนในปีแรก และผู้ป่วยจากทั่วประเทศไทย และประเทศเพื่อนบ้าน ได้หลั่งไหลเข้ามาขอความช่วยเหลือมากขึ้นเรื่อยๆ จนมีจำนวนกว่าพันคน


ต่อมาในปี ค.ศ. 1982 สถานการณ์โรคเรื้อนในประเทศไทยดีขึ้นเป็นอย่างมาก เริ่มมีหน่วยงานภาครัฐ เช่น กองควบคุมโรค และมูลนิธิราชประชาสมาศัย เข้ามาจัดการปัญหาโรคเรื้อนในประเทศไทย ทำให้สถาบันแมคเคนฯ ได้เปลี่ยนพันธกิจหลักไปเป็น ศูนย์ฟื้นฟูสภาพ (Rehabilitation Center) และ บุกเบิกงานเชิงรุก ฟื้นฟูสภาพในชุมชน (Community-based Rehabilitation)


เมื่อเวลาผ่านไป ผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่อยู่ในความดูแลของสถาบันแมคเคนฯ ก็ก้าวเข้าสู่วัยชรา ประจวบกับแนวโน้มสถานการณ์ของประเทศไทยกำลังจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัว ทำให้ตั้งแต่ ปี ค.ศ. 2004 คณะกรรมการของสถาบันแมคเคนฯ ได้ริเริ่มวางแผนการเปลี่ยนแปลงอีกขั้นไปสู่การเป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ และในปี ค.ศ. 2009 ได้เปิดโครงการ “บ้านดอกแก้ว” เพื่อเป็นบ้านพักรองรับผู้สูงอายุ กลุ่ม assisted living (ต้องการการช่วยเหลือไม่มาก) และ กลุ่ม dementia (ภาวะสมองเสื่อม)


ปัจจุบัน ได้ทำการจดทะเบียนกับกระทรวงสาธารณสุข เปลี่ยน “โรงพยาบาลแมคเคน” เดิม เป็น “โรงพยาบาลผู้สูงอายุแมคเคน” รองรับผู้สูงอายุ กลุ่มป่วยเรื้อรัง กลุ่มติดเตียง และกลุ่มผู้ป่วยระยะประคับประคอง


กล่าวได้ว่า สถาบันแมคเคนฯ พลิกโฉมไปสู่การเป็น ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุหลากหลายระดับ (Multi-tiered Aged Care Center) ที่ครอบคลุมงานบริการตั้งแต่ ผู้สูงอายุที่ป่วยน้อย ไปจนถึงผู้สูงอายุที่ป่วยมาก
ด้วยวิสัยทัศน์ที่จะเป็นสถาบันคริสเตียนที่สำแดงความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้า ผ่านการบำบัดรักษาและการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วย เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตในชุมชนแห่งการเกื้อกูล อย่างมีสุขภาวะ มีคุณค่า และมีศักดิ์ศรี