ค่านิยม - Core Values

  1. เต็มใจรับใช้ - Christian Based
  2. ให้ลูกค้าเป็นสำคัญ - Client Centered
  3. ใส่ ใจ-เอื้ออาทร - Compassionate Care
  4. มุ่งมั่นชำนาญงาน - Competent Staff
  5. บริการแบบองค์รวม - Comprehensive Service