วิสัยทัศน์ - Vision

 

เราเป็นสถาบันคริสเตียนชั้นนำในการสร้างชุมชนผู้สูงอายุ

ที่มีการดูแลหลากหลายระดับแบบองค์รวม อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

 

We are leading Christian Institute,

promoting Senior Community, living, providing holistic

and multi - tiered health care services of quality and high standard.


 

พันธกิจ

ประกาศพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ และสำแดงความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้า

ด้วยการดูแล รักษาพยาบาล และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ

โดยเคารพในเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

 

Mission

To proclaim the Gospel of Jesus Christ, to manifest God’s love

through compassionate care, health care services,

and to promote quality of life with respect and dignity.