วิสัยทัศน์ - Vision

เราจะเป็นหน่วยงานคริสเตียนที่ให้การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วย  เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตในชุมชนแห่งการเกื้อกูล  อย่างมีคุณค่าและมีศักดิ์ศรี

We will be a Christian center promoting quality of life so that seniors, disabled persons and patients may live in supportive  community with dignity and respect


 

พันธกิจ

  1. ให้การสนับสนุนผู้สูงอายุอย่างเหมาะสมกับความสภาวะของแต่ละบุคคล  เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณค่า
  2. ให้การบำบัดรักษา  ฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยโรคเรื้อนทั้งในสถานพยาบาลและในชุมชน  โดยกระบวนการพัฒนา  คุณภาพชีวิต  เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีและเลี้ยงตัวเองได้อย่างยั่งยืน
  3.  ให้การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ  ทั้งด้านร่างกาย  จิตใจ และการประกอบอาชีพ  เพื่อให้ดำเนินชีวิต ได้ด้วยตนเองอย่างเต็มศักยภาพ

Mission

  1. Seniors will live with dignity and well-being in supportive community, receiving assistance appropriate to their differing needs.
  2. Leprosy patients will receive treatment and rehabilitation through hospital –based or community-based programs in order to improve quality of life and live in community with dignity and more sustainable livelihoods.
  3. Disabled persons will receive rehabilitation to help them achieve their potential in body, mind and spirit